شورای امور بین‌الملل دانشگاه

 

آیین نامه شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

بر اساس آیین نامه شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در تاریخ 1394/1/18 به تصویب هیأت رییسه دانشگاه رسید، دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل دانشگاه در دفتر مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی مستقر می‌باشد.

آیین نامه مذکور با هدف بسترسازی و گسترش ارتباطات، ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و بهره‌گیری از توانمندی واحد‌های تابعه دانشگاه، تمرکز در سیاست‌گذاری امور بین‌الملل به منظور صرفه‌جویی و بهره‌وری حداکثری در منابع و حذف فعالیت‌های موازی و غیرضرور و نهادینه ساختن ارتباطات و همکاری‌های علمی بین‌المللی تدوین شده است. بر این اساس، اعضای شورای سیاست‌گذاری شامل افراد ذیل می‌باشد:

‌ا.      ریاست دانشگاه (رییس شورا)

‌ب.    مدیر / معاون همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه (دبیر شورا)

‌ج.      معاون آموزشی (عضو)

‌د.       معاون پژوهشی (عضو)

‌ه.       معاون اداری، مالی و مدیریت منابع (عضو)

‌و.       دو تن از افراد صاحب نظر در امور بین‌الملل

‌ز.       روسای دانشکده‌ها و واحد‌های تابعه حسب مورد.

تبصره 1: احکام اعضای بند «و» توسط رییس دانشگاه به مدت دو سال صادر می‌گردد.

تبصره 2: با توجه به دستور جلسه می‌توان از صاحبنظران دعوت به عمل آورد.