سفرهای علمی

 روند دریافت معرفی نامه به سفارت جهت شرکت در کنفرانس های خارجی:

1.      تکمیل فرم شماره 1

2.      تحویل فرم مذکور به دفتر همکاری های علمی بین المللی

3.      ارسال مدارک مورد نیاز ذکر شده در فرم به ایمیل دفتر همکاری های علمی بین المللی (international [at] nit [dot] ac [dot] ir)

4.       پر کردن فرم مربوطه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی و دریافت کد رهگیری

5.      ارسال کد رهگیری به عضو محترم هیأت علمی

6.      مراجعه حضوری عضو محترم هیأت علمی به دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در تهران و دریافت معرفی نامه به سفارت