کمک هزینه ارزی

روند دریافت معرفی نامه به بانک جهت دریافت کمک هزینه ارزی:

1.  پر کردن فرم شماره 2 (توجه: در صورتیکه شعبه ارزی بانک ملت توسط عضو محترم هیأت علمی اشاره نشود، به صورت پیش فرض شعبه ارزی بابل انتخاب خواهد شد).

 

2.  تحویل فرم مذکور به دفتر همکاری های علمی بین المللی

 

3.   ارسال مدارک مورد نیاز ذکر شده در فرم به ایمیل دفتر همکاری های علمی بین المللی (international [at] nit [dot] ac [dot] ir)

 

4.  پر کردن فرم مربوطه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی و دریافت کد رهگیری

5.  ارسال کد رهگیری به عضو محترم هیأت علمی

6.  مراجعه حضوری عضو محترم هیأت علمی به دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در تهران و دریافت معرفی نامه به بانک مربوطه 

7.تکمیل فرم های مربوط به بانک (فرم 1 بانک) (فرم 2 بانک)