شورای مدیریت

 

آیین نامه شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

بر اساس آیین نامه شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که در تاریخ 1394/1/18 به تصویب هیأت رییسه دانشگاه رسید، دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری امور بین‌الملل دانشگاه در دفتر مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی مستقر می‌باشد.

آیین نامه مذکور با هدف بسترسازی و گسترش ارتباطات، ایجاد هماهنگی، هم‌افزایی و بهره‌گیری از توانمندی واحد‌های تابعه دانشگاه، تمرکز در سیاست‌گذاری امور بین‌الملل به منظور صرفه‌جویی و بهره‌وری حداکثری در منابع و حذف فعالیت‌های موازی و غیرضرور و نهادینه ساختن ارتباطات و همکاری‌های علمی بین‌المللی تدوین شده است. بر این اساس، اعضای شورای سیاست‌گذاری شامل افراد ذیل می‌باشد:

‌ا.      ریاست دانشگاه (رییس شورا)

‌ب.    معاون / مدیر بین‌الملل دانشگاه (دبیر شورا)

‌ج.      معاون آموزشی (عضو)

‌د.       معاون پژوهشی (عضو)

‌ه.       معاون اداری، مالی و مدیریت منابع (عضو)

‌و.       دو تن از افراد صاحب نظر در امور بین‌الملل

‌ز.       روسای دانشکده‌ها و واحد‌های تابعه حسب مورد.

تبصره 1: احکام اعضای بند «و» توسط رییس دانشگاه به مدت دو سال صادر می‌گردد.

تبصره 2: با توجه به دستور جلسه می‌توان از صاحبنظران دعوت به عمل آورد.